08 december 2006

Om AMS och invandrare

Kan inte låta bli att publicera en osignerad webbtext från Sydsvenskan och AMS:s svar. Talande?


Diskriminerar Ams invandrare?
Sydsvenskans webb 4 december 2006

Varför är arbetslösheten högre bland invandrare än bland infödda svenskar? En del av svaret kanske stavas Arbetsförmedlingen, förvånansvärt nog.
Arbetsmarknadsstyrelsen satsar 4,5 miljarder per år på att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden. Men mycket tyder på att pengarna satsas helt fel, uppger Svenska Dagbladet idag.
Den förra regeringen prioriterade jobbrelaterade insatser som att arbetssökande matchas med arbetsgivare eller får arbetsplatspraktik. Men enligt en ny kartläggning gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har resurserna oftast lagts på utbildning istället. IFAU konstaterar att utrikes födda ofta fastnar i utbildningsinsatser.
Kritiken är inte ny. Även Integrationsverket har tidigare kritiserat Ams för att invandrare får alltför lite kontakt med arbetsgivare.
Att diskriminering och fördomar förekommer på arbetsmarknaden är inget nytt, och det kommer att ta tid att helt få bukt med. Men att statliga Ams placerar invandrare i mindre effektiva åtgärder än infödda svenskar är uppseendeväckande. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har fyra arbetsintensiva år framför sig.


Replik
8 december 2006

I ledaren Diskriminerar Ams invandrare? den 4 december undrar Sydsvenskan om Ams diskriminerar invandrare.

Sammanlagt var cirka 250 000 utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen under tiden januari till september år 2006. Drygt var tredje av dem, 94 800 personer, har fått arbete varav 16 procent efter att de deltagit i något arbetsmarknadspolitiskt program, att jämföras med 14 procent för gruppen arbetslösa som helhet. Arbetsförmedlingens alla insatser skall leda till arbete och i Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att rusta för arbetsmarknadens krav. När det gäller att rusta utrikes födda för arbetsmarknaden behövs oftare utbildning.
Ams använder inte 4,5 miljarder kronor årligen för att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden. Den ojämförligt största delen av kostnader för denna grupp är för det så kallade aktivitetsstödet till programdeltagarna. Detta aktivitetsstöd är den ersättning som lämnas till de arbetssökandes försörjning under den tid de deltar i program och insatser för att rusta dem för att komma in på arbetsmarknaden.

Johnny Ahlqvist
Direktör, Avdelningen för samverkansfrågor


Svar:
Med statistik kan man bevisa vad som helst. Ahlqvist redovisar en liten del av den stora mängd statistik som Ams producerar.
Sydsvenskans artikel hänvisar till IFAUs studie 2006:11 Vad för vem och hur gick det sedan? En kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda under 2005 . Den analyserar arbetsförmedlingarnas egen statistik och drar följande slutsatser:
- Eftersom utrikes födda enligt regleringsbrevet skall prioriteras i Ams verksamhet, skall invandrare utgöra en större andel i program och insatser än deras andel av det totala antalet arbetslösa. I verkligheten är andelen inrikes födda i program större än andelen utrikes födda, trots att många av dem har en svag ställning på arbetsmarknaden. ”Detta är i så fall ett avsteg från riktlinjerna i verksamheten”, påpekar författarna.
- Program med subventionerade anställningar (en programform som ligger närmare reguljärt arbete) leder oftare till jobb än andra program, t ex utbildning. Trots det är invandrare överrepresenterade i utbildningsinsatser och svenskar i subventionerade anställningar. Dessa skillnader kvarstår efter justering för utbildningsnivå, kön och ålder. Två alternativa förklaringar ges: att många invandrare har större behov av utbildning än infödda eller någon form av diskriminering som gör att vissa personer inte får tillgång till subventionerade anställningar, trots att de kan anses vara i större behov av sådana insatser.
- 90 dagar efter programslut var 30 procent av de inrikes födda i reguljärt arbete, att jämföra med t ex 19 procent för gruppen födda i Afrika och 21 procent för Asien.
Detta är Ahlqvist helt säkert medveten om. Liksom att Ams har fått skarp kritik av Riksrevisionen för bristfälligheten i eller avsaknaden av egna utvärderingar.


Andra bloggar om: , , , ,

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments: